İhtiyaç Yönetim Bilgi Sistemi

İhtiyaç Yönetim Bilgi Sistemi, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının doğru bir şekilde tespit edilmesi, uygun tedarik sürecinin modellenmesi, doğru alım yönteminin seçilmesi ve sürecin sonuçlandırılması için geliştirilmiş bir sistemdir. Bu sistem, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ikincil mevzuatı çerçevesinde çalışır.

 İhtiyaç Yönetim Bilgi Sistemi, tüm alım sürecini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Talep aşamasından ödeme emrinin düzenlenmesi aşamasına kadar olan bütün süreçler bu sistem üzerinden yönetilebilir. Sistem, Doğrudan Temin, Pazarlık Usulü, Açık İhale, Belli İstekliler Arasında İhale ile İstisnai Alımlar gibi tüm alım yöntemleri için uygun modeller sağlar. 

Sistem, hatasız ve hızlı bir süreç sağlamak için geliştirilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarının organizasyon yapılarına uygun olarak tedarik süreci modellenir ve süreçlerin hızlı ve doğru bir şekilde tamamlanması sağlanır. Ayrıca, sistemin ekonomik bir çözüm olduğu da belirtilmektedir.

İhtiyaç Yönetim Bilgi Sistemi, Bakanlıklar Merkez ve Taşra Teşkilatları, Üniversiteler, İl Sağlık Müdürlükleri, Belediyeler ve Döner Sermaye İşletme Müdürlükleri başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına hizmet verir. Bu sayede, kamu kurumları ihtiyaçlarını hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılayabilirler.

İş Akışı Tanımlama Modülü

İtiraz/Şikayet Yönetimi ile itiraz girişleri yapılarak, cevaplanması gereken son tarih, karar tarihi, tebliğ tarihi ve sonuç işlemleri takibi yapılabilir. İtiraz kalemleri için sözleşme düzenlenmesi engellenerek, itiraz değerlendirme sonucuna göre ek karar ve ek sözleşmeler otomatik olarak hazırlanabilir.

Stok Yönetimi ve Elektronik Talep / Toplu Alım Talep Modülü

Stok yönetimi ve elektronik talep/toplu alım talep modülü, harcama birimleri tarafından tamamlanan işlemler ve sözleşmelerin imzalanmasından sonra, sipariş planlarının oluşturulması ve ilgili makam onaylarına sunulması ile devreye girer. Modül, kalan miktarların takibini yapar, birim ihtiyaçlarının zamanında karşılanmasını sağlar ve ödeme planlarının oluşturulmasına yardımcı olur. Ayrıca, stok miktarlarını takip ederek, verimli kaynak kullanımını sağlar ve raporlama işlemlerini kolaylaştırır.

Avans/Kredi İşlemleri Modülü

Avans/Kredi İşlemleri Modülü, harcama birimleri tarafından tamamlanan ve sözleşmesi imzalanan mal alımlarının ilgili makamlar tarafından onaylandığı siparişler için muayene işlemlerini kapsar. Bu modülde, sipariş verilen miktardan fazla muayene yapılması engellenerek, fazla ve gereksiz siparişlerin önüne geçilir. Ayrıca, ihale bazlı kabul bekleyen miktarların raporlanması ile kaynakların verimli bir şekilde kullanılması sağlanır.

Doğrudan Temin ve İstisnai Alımlar Modülü

Harcama birimleri tarafından tamamlanan işlemler ve sözleşmesi imzalanan hizmet alımları ile yapım işlerine ait fiyat farkları, işçi/gün hesaplamaları ve birden fazla tevkifat oranının girilebildiği, karar ve damga pulu kesintileri ile 6661 sayılı Kanun gereği asgari ücret destek primi kesintisi gibi diğer kesinti girişleri, hakediş hesaplamalarına eklenerek sistem üzerinden yapılabilmektedir. Ayrıca, ilgili tüm standart ve özel formlar otomatik olarak hazırlanabilir.Bu modül, kamu kurumlarına hizmet alımları ve yapım işleri için kolay, hızlı ve verimli bir yönetim sağlıyor. Ayrıca, hesaplama ve formların otomatik olarak hazırlanması, iş süreçlerini hızlandırarak insan hatası riskini de azaltıyor.

İhale / Toplu Alım İhale Modülü

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kurumları tarafından yapılan muayene ve hakediş işlemlerinin ödeme emri belgesi ve muhasebe işlem fişlerinin düzenlenmesine olanak tanımaktadır. Sistem, ödeme emrinde yer alacak firma bilgileri, bütçe hesap kodları, yansıma hesapları ve ekli belgeleri otomatik olarak düzenleyerek, harcama birimleri tarafından hızlı bir şekilde ödeme emri belgesi ve muhasebe işlem fişi hazırlamasına yardımcı olur.Bu özellik, harcama birimlerinin iş süreçlerini hızlandırır ve daha verimli hale getirir. Ayrıca, ödeme emrinde yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde yer alması, kayıt tutma ve raporlama işlemlerinde daha kolaylık sağlar. Bu sayede, kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi sağlanır.

Çerçeve Anlaşma Modülü

Harcama birimleri tarafından yürütülen ihaleler için, ilgili birimlerden yapılan talepler doğrultusunda iş artışı ve eksiliş işlemleri gerçekleştirilerek sözleşme tutar aşımları önlenmektedir. Bu işlemler talep onay aşamalarında mevzuatın izin verdiği ölçüde kontrol edilir ve sözleşme gerçekleşme raporu ile gerekli görüldüğü takdirde idareler arasında miktar aktarımları gerçekleştirilerek verimli bir sözleşme yönetimi sağlanır. Bu sayede kaynakların etkin bir şekilde kullanımı amaçlanır.

Münferit Sözleşme Modülü

Harcama birimleri tarafından işlemleri tamamlanan ve sözleşmesi imzalanan alımlara ait iş ve işlemler sırasında kullanılan bütün standart formlar ile idare organizasyon yapısı içerisinde kullanılan formlar uygulama yazılımı üzerinde idare tarafından öngörülen şekilde düzenlenerek işletilmekte, idarenin tamamında yapılan işlemlerde uygulama birliği sağlanmaktadır. Ayrıca "Özel Rapor Modülü" ile sistemde tanımlı her kullanıcının kendi raporlarını tasarlaması sağlanmakta, idare ihtiyaçlarına göre dinamik raporlama yapılabilmektedir.


Standart Formlar Dışında Sistemden Alınabilecek Bazı Raporlar ;


* İhale Sonuç Raporu


* Talep Teslim Raporu


* Sözleşme Gerçekleşme Raporu


* Teklif Raporu


* Toplu Alım Sözleşme Raporu (İdare)


* Toplu Alım Sözleşme Raporu (Seçili İdare)


* İhale Durum Raporu


* İhale Listesi Raporu


* Yıllık İşin Türüne Göre Alımlar Raporu


* Aylık İşin Türüne Göre Alımlar


* Aylık İdarelere Göre Alımlar


* Tüketim Çıkış Raporu


* Tüketim Raporu (İş Artış / Eksiliş Tahmin Raporu)


* Stok Çıkış Raporu


* 2 Aydan Fazla Stoklar Raporu


* Stok Durum Raporu


* Sipariş Giriş Kontrol Raporu


* Jenerik Kodu Düzeltme (Sağlık Tesisleri İçin)


* Acil Alımlar Raporu


* Kategori Sıralı Talepler


* Toplu Münferit Sözleşme Raporu (İdare)


* Depo Durum Raporu


* Ürüne Göre Eski Alımlar Raporu


* Özet Bütçe Raporu


* Alım Detaylı Bütçe Raporu


* Kalem Detaylı Bütçe Raporu


* Ödeme Emri Detaylı Bütçe Raporu


* Münferit Sözleşmeler Raporu (Tüm İdareler)


* Münferit Sözleşme Fiyatları Raporu (Tüm İdareler)


* Münferit Sözleşme Alım Raporu


* Talep Alım Raporu (Tüm İdareler)


* Çerçeve Anlaşma Bilgileri Raporu


* Çerçeve Anlaşması Devam Eden Kalemler Raporu


* Anlaşma Durum Raporu


* Çerçeve Anlaşma İptal Listesi


* Miad Raporu


* Farklı Alımlarda Alınan Aynı Kodlu Kalemler Listesi


* İş Artış Raporu

İtiraz/Şikayet Yönetimi Modülü

Sistemimizde bulunan İtiraz/Şikayet Yönetimi ile kullanıcılar, itiraz girişlerini kolaylıkla yapabilirler. İtiraz işlemleri için belirli bir takvim oluşturulur ve itirazların cevaplanması gereken son tarihleri, karar tarihleri ve tebliğ tarihleri gibi önemli aşamalar izlenir. İtirazın sonuçlandırılması için gereken işlemler sistemimizde takip edilir ve sonuç işlemleri kaydedilir.Sistemimiz aynı zamanda itiraz kalemleri için sözleşme düzenlenmesini engelleyerek, itiraz değerlendirme sonucuna göre ek karar ve ek sözleşmelerin otomatik olarak hazırlanmasını sağlar. Bu sayede, kullanıcılar itirazların sonucuna dair gerekli bilgileri hızlı ve doğru bir şekilde elde edebilirler. Böylece, itiraz süreci daha hızlı ve verimli bir şekilde yönetilir.

Sipariş Yönetim Modülü

 • Harcama birimleri tarafından gerçekleştirilen alımların planlanması ve yönetimi sürecinde sipariş planı, ilgili birim tarafından oluşturulmaktadır. Oluşturulan plan, ilgili makamların onayından geçerek uygulamaya konulmaktadır. Geriye kalan miktarların takibi ve raporlanması, birim ihtiyaçlarının zamanında karşılanması, ödeme planlarının oluşturulması ve kaynakların verimli şekilde kullanılması da sistem tarafından sağlanmaktadır. Bu sayede harcama birimleri, alım süreçlerini daha verimli ve etkin bir şekilde yöneterek, kaynakları optimum düzeyde kullanabilmekte ve birim ihtiyaçlarına en hızlı şekilde yanıt verebilmektedir.

Sipariş Yönetim Modülü Özellikleri

 • Harcama birimleri tarafından tamamlanan işlemler ve sözleşmeler için, birim ihtiyaçlarının zamanında karşılanması, kaynakların verimli kullanımı, ödeme planlarının oluşturulması ve kalan miktarların takip edilmesi amacıyla ilgili birimler tarafından sipariş planları oluşturulabilir.
 • Sipariş girişi yapılırken, ihale toplam miktarı, birim talep miktarı, kalan miktarlar, muayene miktarları ve depo bakiyeleri gibi önemli bilgilere erişilebilir.
 • Siparişlerin onaylanması ya da reddedilmesi işlemleri gerçekleştirilerek, siparişlerin durumu takip edilebilir.
 • Kullanıcılara onaylanmış veya reddedilmiş siparişler için görsel uyarılar verilebilir.
 • Siparişlerin onaylanması durumunda, otomatik olarak sipariş yazısı hazırlanabilir.
 • Siparişlerin onaylanmamış olması durumunda, otomatik olarak sipariş yazısı alınması engellenebilir ve bu sayede zaman kaybı önlenerek, işlem süreçleri hızlandırılabilir.
 • Siparişlerin onay sürecinde, ihale dosyası bazında görevlendirmeler yapılabilir ve bu sayede süreçler daha etkin yönetilebilir.
 • Siparişlerdeki kalan miktarlar takip edilebilir ve güncellemeler yapılarak birim ihtiyaçlarının zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanımı sağlanabilir.
 • Sipariş verme sürecinde, kalem bazında girişlerin askıya alınarak, sipariş verilmesi engellenebilir. Bu sayede, siparişlerin doğru bir şekilde hazırlanması ve gereksiz harcamaların önlenmesi sağlanabilir.
 • Belirlenmiş bir sözleşme başlangıç ve bitiş tarihi girilerek, ilgili tarih aralığında sipariş girişi yapılması sağlanabilir.
 • Sistemde onaylanan sipariş kalemlerinin miktarlarının değiştirilmesi engellenebilir, böylece hatalı girişlerin önüne geçilir ve siparişlerin doğru şekilde işlem görmesi sağlanır.
 • Onaylanmış sipariş kalemlerinin yanlışlıkla silinmesini önlemek için silme işlemi engellenebilir.
 • Sipariş yazışmaları, birimlerin taleplerine göre özelleştirilebilir ve düzenlenebilir.
 • Sipariş giriş kontrol raporu ile birimlerin sipariş durumu, son sipariş tarihi ve miktarı gibi bilgiler takip edilebilir, böylece birimlerin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde belirleyerek zamanında sipariş verilmesi sağlanabilir.
 • Toplu alım siparişlerinde, sadece birimin talep ettiği kalemler için, talep edilen miktar kadar sipariş kontrol edilerek sağlanabilir.
 • Toplu alım siparişleri için sözleşme toplam miktarına uygun siparişler kontrollü bir şekilde sağlanabilir.

Muayene Kabul İşlemleri Modülü

 • Harcama birimleri tarafından işlemleri tamamlanan ve sözleşmesi imzalanan mal alımlarının, ilgili makam onaylarına tabi tutulması sonrasında "onaylanan" siparişlerine ait muayene işlemleri esnasında, sipariş edilen miktarın üzerinde muayene yapılmasını engelleyen bir sistem uygulanmaktadır. Bu sayede, ihale bazında kabul bekleyen miktarlar raporlanmakta ve gereksiz ya da fazla sipariş verilmesi önlenebilmektedir. Bu sistem sayesinde, kaynakların verimli bir şekilde kullanımı sağlanmakta ve bütçe tasarrufu sağlanmaktadır

  Muayene Kabul İşlemleri Modülü Özellikleri

  • Onaylanan siparişlerin muayene kabul işlemleri, kontrollü bir şekilde gerçekleştirilebilir.
  • Doğrudan temin alımlarında, alım kalemleri için defaten doğrudan muayene yapılabilmektedir.
  • Sipariş miktarından fazla muayene girişi yapılmaması için kontroller sağlanır.
  • Siparişlerin onaylanmadığı veya red edildiği durumlarda muayene girişi yapılması engellenir.
  • Sipariş miktarının eksik gelmesi durumunda, sipariş bölünerek muayene işlemi gerçekleştirilebilir ve kalan bakiyelerin takibi yapılabilir.
  • Sistem üzerinden muayene kabul raporu oluşturulabilir.
  • İhale bazında kabul bekleyen miktarlar raporlanarak, gereksiz ve fazla siparişlerin önüne geçilebilir ve kaynakların daha verimli kullanımı sağlanabilir.
  • Muayene kalemleri için hesaplanan tutar ile elle girilen fatura tutarı arasındaki farkta kullanıcı görsel olarak uyarılmaktadır.
  • Muayene girişi sırasında fiyat farkı tutarının (+ / -) girilmesiyle, hesaplama sonucu muayene işlemlerine yansıtılmaktadır.
  • Sağlık kurumları tarafından yapılan ilaç alımlarında, güncel fiyatlar otomatik olarak hesaplanarak Excel üzerinden alınabilir ve fiyat farkı hesaplamaları otomatik olarak yapılabilir.
  • Muayene kabul dosyasına ait belgeler, taranarak sistem üzerine eklenilebilir.
  • Muayene kalemleri için uygunluk ve KDV oranı belirlenebilir.

Hakediş İşlemleri Modülü

 • Harcama birimleri tarafından tamamlanan ve sözleşmesi imzalanan hizmet alımları ve yapım işleri için fiyat farkı, işçi/gün hesaplama, birden fazla tevkifat oranı girişi, karar ve damga pulu kesintisi, 6661 S.K. kapsamında asgari ücret destek primi kesintisi ve diğer kesintiler sistem üzerinden hakediş hesaplamalarına otomatik olarak eklenerek, ilgili standart ve özel formlar otomatik olarak hazırlanabilir.
 • Hakediş İşlemleri Modülü Özellikleri

  • Sistem üzerinden, standart formlara uygun olarak hakediş raporları kolayca hazırlanabilir.
  • İşçilik ve Kararname formülüne göre fiyat farkı hesaplaması ve hakedişleri yapmak mümkündür.
  • Personel eksikliği nedeniyle çalışılmayan günlerin, hakediş hesaplamasına dahil edilerek eksik çalışan personelin ücreti hesaplanabilir.
  • Toplu alım ihalelerinde, işin süresi boyunca yapılacak hakediş sayısı sistem üzerinden tanımlanabilir.
  • Sistem üzerinden karar pulu ve damga vergisi kesintileri otomatik olarak yapılabilmektedir.
  • Sistemde farklı tevkifat oranları girişi yapılabilmektedir.

Ödeme Emri ve Muhasebe İşlem Fişi Yönetimi Modülü

 • Kamu mali yönetimi ve kontrolü ile ilgili 5018 Sayılı Kanun kapsamında, muayene ve hakediş işlemlerinin yanı sıra ödeme emri belgesi ve muhasebe işlem fişlerinin de düzenlenebilmesi mümkündür. Bu işlemler sırasında firma bilgileri, bütçe hesap kodları, yansıma hesapları gibi önemli bilgiler otomatik olarak sisteme girilebilir. Ayrıca, ekli belgelerin de otomatik olarak düzenlenmesi sayesinde ödeme emri belgesi ve muhasebe işlem fişi hızlı bir şekilde hazırlanabilir. Bu yöntem, zaman ve iş gücü tasarrufu sağlayarak, kamu mali yönetimi ve kontrolü açısından da önemli bir avantaj sunar.

  Ödeme Emri ve Muhasebe İşlem Fişi Yönetimi Modülü Özellikleri

  • Onay belgesi hazırlanırken, bloke edilen bütçe kalemlerine göre yansıma hesapları otomatik olarak belirtilir.
  • Ödeme yapılacak firmanın adı, soyadı/ünvanı, adresi, IBAN numarası, T.C. Kimlik numarası/Vergi numarası, vergi dairesi ve banka şubesi gibi bilgiler otomatik olarak sistemden getirilerek ödeme işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.
  • Ödeme emri düzenlenirken, hesap kodlarına ait özel gider indirimi, kesinti, tahakkuk, yansıma gibi ayrıntılar önceden belirlenerek kolayca sisteme girilebilir.
  • Ödeme emrinin açıklama bölümüne istenilen bilgiler kolaylıkla girilebilir.
  • Ödeme emrine yansıtılmak üzere eklenmesi gereken belgeler ve belge adetleri, kolayca seçilerek ödeme emrine eklenebilir.
  • Ödeme emri belgesi hazırlanırken düzenleyen, gerçekleştirme görevlisi, harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi gibi görevli personel isimleri otomatik olarak belirlenebilir.
  • Ödeme emri belgesi, birden çok sayfada olabilecek şekilde düzenlenebilir.

Sözleşme Yönetimi ve İş Artış/Eksiliş İşlemleri Modülü

 • Harcama birimleri tarafından gerçekleştirilen alımlar ve sözleşmeler için, ilgili birimlerden yapılan talepler doğrultusunda iş artış ve eksiliş işlemleri yapılmaktadır. Bu işlemler, mevzuatın izin verdiği ölçüde kontrol edilerek sözleşme tutar aşımlarının önüne geçilerek, kaynakların verimli kullanılması ve etkin bir sözleşme yönetimi sağlanmaktadır. İş artış ve eksiliş işlemleri talep onay aşamalarından geçirilerek, gereksiz iş artışlarının önüne geçilmekte ve sözleşme gerçekleşme raporları ile gerekli görüldüğü takdirde idareler arasında miktar aktarımları yapılmaktadır.

  Bu süreç, alım ve sözleşme yönetiminde etkin bir kontrole olanak sağlayarak, kaynakların optimum şekilde kullanılmasını ve bütçe aşımlarının engellenmesini sağlamaktadır. Ayrıca, verimli bir sözleşme yönetimi ile iş artışları ve eksilişleri düzenli bir şekilde takip edilerek, gereksiz harcamaların önüne geçilmektedir.

  Sözleşme Yönetimi ve İş Artış/Eksiliş İşlemleri Modülü Özellikleri

  • İş artış/eksiliş işlemleri için onay, reddetme veya iptal gibi işlemler gerçekleştirilebilir.
  • Kalem bazında iş artış/eksiliş işlemleri onaylanabilir veya reddedilebilir.
  • İş artış/eksiliş talebi, aşama durum takibi yapılabilir.
  • İş artış/eksiliş talep miktarları, onay aşamasında isteğe bağlı olarak değiştirilebilir.
  • Ek kesin teminat, ek sözleşme pulu ve ek damga pulu gibi iş artışları için alınması gereken ek ücretler otomatik olarak hesaplanır.
  • Onaylanan iş artış ve eksilişler için, sistem üzerinden firma ve idare arasındaki yazışmalar otomatik olarak hazırlanabilir.
  • Birimler arasında miktar aktarımı, iş artış/eksiliş taleplerine göre yapılabilmektedir.
  • Birimler arası miktar aktarımı, iş artış/eksiliş talep etmeden isteğe bağlı olarak gerçekleştirilebilir.
  • Sözleşme bazında gerçekleşme raporu, hazırlanabilir.
  • İhale ve toplu ihale alımlarında miktar kontrolleri yapılabilmektedir.
  • Münferit sözleşmelerde iş artış/eksiliş işlemleri yapılırken, çerçeve anlaşma miktarları kontrol edilerek miktar aşımı önlenir.
  • İş artış/eksiliş talebi dosyasında birim fiyatı, birimi, sözleşme miktarı, stok bakiyesi ve tüketim bilgileri gibi bilgiler görüntülenebilir.
  • Sözleşme gerçekleşme raporu, sözleşme kalemlerinin gerçekleşme yüzdelerinin hesaplanmasıyla birlikte sözleşme toplam tutarı, artış tutarı, artış sonrası toplam tutar ve toplam artış oranı gibi bilgilerin takibini sağlar.
  • Miktar aktarımlarının birimler arasında gerçekleştirildiği iş artış/eksiliş taleplerine yönelik olarak, aktarımların detaylarını içeren bir rapor otomatik olarak oluşturulabilir.

İstatistik ve Raporlama Modülü

İhale sürecinde, harcama birimleri tarafından tamamlanan ve sözleşmesi imzalanan alımlar için uygulama yazılımı üzerinde bütün standart formlar ve idare organizasyon yapısı içerisinde kullanılan formlar, idare tarafından öngörülen şekilde düzenlenerek işletilmektedir. Bu sayede, idarenin tamamında yapılan işlemlerde uygulama birliği sağlanmakta ve standart bir işlem süreci oluşturulmaktadır.

Ayrıca, "Özel Rapor Modülü" sayesinde sistemde tanımlı her kullanıcı, kendi raporlarını tasarlayabilmekte ve ihtiyaç duydukları raporlamaları dinamik bir şekilde yapabilmektedirler. Bu sayede, idare ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş raporlama yapılabilmekte ve yöneticiler, ihtiyaçları doğrultusunda anlık olarak bilgi edinebilmektedirler. Bu özellikler sayesinde, alım sürecindeki tüm iş ve işlemler kaydedilerek izlenebilmekte ve yönetim, alım sürecinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır.

Standart Formlar Dışında Sistemden Alınabilecek Bazı Raporlar

 • İhale Sonuç Raporu
 • Talep Teslim Raporu
 • Sözleşme Gerçekleşme Raporu
 • Teklif Raporu
 • Toplu Alım Sözleşme Raporu (İdare)
 • Toplu Alım Sözleşme Raporu (Seçili İdare)
 • İhale Durum Raporu
 • İhale Listesi Raporu
 • Yıllık İşin Türüne Göre Alımlar Raporu
 • Aylık İşin Türüne Göre Alımlar
 • Aylık İdarelere Göre Alımlar
 • Tüketim Çıkış Raporu
 • Tüketim Raporu (İş Artış/Eksiliş Tahmin Raporu)
 •  Stok Çıkış Raporu
 • 2 Aydan Fazla Stoklar Raporu
 • Stok Durum Raporu
 • Sipariş Giriş Kontrol Raporu
 • Jenerik Kodu Düzeltme (Sağlık Tesisleri İçin)
 • Acil Alımlar Raporu
 • Kategori Sıralı Talepler
 • Toplu Münferit Sözleşme Raporu (İdare)
 • Depo Durum Raporu
 • Ürüne Göre Eski Alımlar Raporu
 • Özet Bütçe Raporu
 • Alım Detaylı Bütçe Raporu
 • Kalem Detaylı Bütçe Raporu
 • Ödeme Emri Detaylı Bütçe Raporu
 • Münferit Sözleşmeler Raporu (Tüm İdareler)
 • Münferit Sözleşme Fiyatları Raporu (Tüm İdareler)
 • Münferit Sözleşme Alım Raporu
 • Talep Alım Raporu (Tüm İdareler)
 • Çerçeve Anlaşma Bilgileri Raporu
 • Çerçeve Anlaşması Devam Eden Kalemler Raporu
 • Anlaşma Durum Raporu
 • Çerçeve Anlaşma İptal Listesi
 • Miad Raporu
 • Farklı Alımlarda Alınan Aynı Kodlu Kalemler Listesi
 • İş Artış Raporu

Genel Özellikler

İhtiyaç Yönetim Bilgi Sistemi, kolay kullanımıyla alım dosyalarının hatasız bir şekilde yapılmasını sağlar. Sistemin açıklayıcı bilgileri ve yönlendirmeleri sayesinde, alım süreci adım adım gerçekleştirilir ve kullanıcılar bilgilendirilir. Bu sayede, alım sürecinde herhangi bir hatanın oluşması engellenir.

Sistem, erken uyarı sistemi ile süreli dokümanların izlenmesini sağlar. Belirli sürede tamamlanmayan adımlar için otomatik olarak ilgili kişileri uyarması sayesinde, süreçte gecikmelerin oluşması engellenir ve süreç hızlandırılır.

İşlem kontrolü, kanuni zorunluluktan doğan tutar, zaman, belge gibi işlemleri sürekli kontrol altında tutan uyarı sistemi ile sağlanır. Bu sayede, alım sürecinde yapılması gereken işlemlerin zamanında yapılması ve sürecin tamamlanması sağlanır.

Sistem, limit, süre, tutar, mevzuat ve uygunluk kontrolü yaparak, alım sürecinin kanunlara ve yönetmeliklere uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Ayrıca, sistem hızlı bir şekilde kanun, yönetmelik ve standart formlara erişim sağlar.

İhtiyaç Yönetim Bilgi Sistemi, kolay kullanımı, erken uyarı sistemi, işlem kontrolü, limit, süre, tutar, mevzuat ve uygunluk kontrolü ile alım dosyalarının hatasız bir şekilde yapılmasını sağlar. Bu sayede, kamu kurum ve kuruluşları alım süreçlerinde güvenilir ve hızlı bir şekilde hareket edebilirler.

Gizlilik Ve Güvenlik

 • Verilerin güvenliği için şifreleme, yedekleme, güvenlik duvarı, antivirüs ve diğer önlemlerin alınması
 • Veri erişimleri, değişiklikleri ve silinmeleri ile ilgili izleme, kayıt altına alma ve raporlama özellikleri
 • Veri saklama süresi ve imha politikalarının oluşturulması ve uygulanması
 • Kullanıcıların gizliliğinin korunması için kişisel verilerin işlenmesi konusunda Kanun ve Yönetmeliklere uyulması
 • Kişisel verilerin yetkisiz kişiler tarafından erişimine karşı önleyici önlemlerin alınması
 • Güvenlik açıklarının tespiti ve müdahale edilmesi için acil durum planları oluşturulması ve uygulanması

Web Desteği

İhtiyaç Yönetim Bilgi Sistemi'nin sunduğu bu özellikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç yönetimi sürecinde hızlı, güvenilir ve ekonomik çözümler sunulması hedeflenmektedir. Bu sayede, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç yönetimi süreci daha verimli hale getirilecek, hatalı işlemler azaltılacak ve kaynakların etkin kullanımı sağlanacaktır. Ayrıca, sistemdeki güvenlik özellikleri sayesinde kullanıcıların bilgilerinin gizliliği ve güvenliği de sağlanmaktadır.

 • İdarenin web sitesinde, ihale/alım ilanları, sonuç ilanları ve iptal ilanları için ek bilgi girişi gerektirmeden yayınlanabilmesi
 • İhale sonuçlarının, ürün ismi, kodu gibi bilgiler kullanılarak web sitesi üzerinde kolayca sorgulanabilmesi
 • Talebi yapan kullanıcının yetkisi dahilinde web tarayıcı üzerinden tüm süreci izleyebilmesi  
 • İhale/alım ile ilgili tüm dokümanlara ve bilgilere doğrudan merkezi bir şekilde ulaşım sağlanabilen kurumsal bir bilgi ve arşivleme sistemine sahip olması
 • İhale ile ilgili tüm dokümanlara ve bilgilere merkezi bir noktadan doğrudan erişim sağlanması
 • Kullanıcıların isteklerine göre klasörler oluşturulabildiği ve ihale/alım dokümanlarının bu klasörlerde gruplandırılabildiği bir sisteme sahip olması
 • İhale/alım süreciyle ilgili istatistiki bilgilerin oluşturulabilmesi
 • Eski alım bilgilerinin (firma, miktar, fiyat, zaman vb.) sorgulanarak yaklaşık maliyet hesabında kullanılabilmesi
 • İhale/alım ilanları içinde geçen herhangi bir kelimeye göre tam metin arama özelliği sayesinde sorgulama yapılabilmesi
 • Müşterinin talebine göre özel raporların eklenmesine olanak tanınması

Kurum içinde bilgi paylaşımını ve birlikte çalışmayı teşvik eden unsurlar şunlardır

 • Kurum içi yazışmaların sistemde tanımlanabilmesi: İş arkadaşları arasındaki yazışmaların kaydedilmesi ve sistemde tutulması, ilgili kişilerin anında erişebilmesini ve bilgi paylaşımını kolaylaştırır.
 • İhale bazlı görevlendirme: İhale sürecinde, ilgili personelin görev ve sorumluluklarının açık bir şekilde tanımlanması, iş akışının daha düzenli bir şekilde ilerlemesini sağlar.
 • Personel performansı ölçülmesi: Personelin performansının ölçülebilmesi, çalışanların performanslarını artırmak için gereken eğitim ve desteklerin belirlenmesine yardımcı olur. Bu da kurum içinde iş birliği ve verimliliği artırır.

Akıllı Telefon Uygulamaları

 • Birim kullanıcılarının, uygulama yazılımı üzerinde tanımlanan süreçleri akıllı telefon uygulamaları üzerinden takip edebilmesi.
 • Uygulama üzerinden onay işlemlerinin yapılabilmesi, ihale süreçlerinin takip edilebilmesi ve bilgilendirme yapılabilmesi.

Standart Formlar Dışında Sistemden Alınabilecek Bazı Raporlar

 • İhale Sonuç Raporu
 • Talep Teslim Raporu
 • Sözleşme Gerçekleşme Raporu
 • Teklif Raporu
 • Toplu Alım Sözleşme Raporu (İdare)
 • Toplu Alım Sözleşme Raporu (Seçili İdare)
 • İhale Durum Raporu
 • İhale Listesi Raporu
 • Yıllık İşin Türüne Göre Alımlar Raporu
 • Aylık İşin Türüne Göre Alımlar
 • Aylık İdarelere Göre Alımlar
 • Tüketim Çıkış Raporu
 • Tüketim Raporu (İş Artış / Eksiliş Tahmin Raporu)
 •  Stok Çıkış Raporu
 • 2 Aydan Fazla Stoklar Raporu
 • Stok Durum Raporu
 • Sipariş Giriş Kontrol Raporu
 • Jenerik Kodu Düzeltme (Sağlık Tesisleri İçin)
 •  Acil Alımlar Raporu
 • Kategori Sıralı Talepler
 • Toplu Münferit Sözleşme Raporu (İdare)
 •  Depo Durum Raporu
 • Ürüne Göre Eski Alımlar Raporu
 • Özet Bütçe Raporu
 • Alım Detaylı Bütçe Raporu
 • Kalem Detaylı Bütçe Raporu
 • Ödeme Emri Detaylı Bütçe Raporu
 • Münferit Sözleşmeler Raporu (Tüm İdareler)
 •  Münferit Sözleşme Fiyatları Raporu (Tüm İdareler)
 •  Münferit Sözleşme Alım Raporu
 • Talep Alım Raporu (Tüm İdareler)
 • Çerçeve Anlaşma Bilgileri Raporu
 • Çerçeve Anlaşması Devam Eden Kalemler Raporu
 • Anlaşma Durum Raporu
 • Çerçeve Anlaşma İptal Listesi
 • Miad Raporu
 • Farklı Alımlarda Alınan Aynı Kodlu Kalemler Listesi
 • İş Artış Raporu